Fəxrəddin  VEYSƏLLİ

Filologiya elmləri doktoru, professor

   
   
   
   
   
   
Baş səhifə
   
Haqqında
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Video
“Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı
Hesabatlar
Arxiv
Əlaqə
   
   
   
   
   

MƏQALƏLƏR

1. F.Veysəlov. Alman dilində bitkinlik intonasiyasına dair /«Azərbaycan məktəbi», Bakı, №2, 1971, s. 15-19.
2. İntonasiyanın bəzi məsələləri. / «Azərbaycan məktəbi», №9, 1976.
3. Alman və Azərbaycan dillərində sintaqm / «Azərbaycan məktəbi», Bakı, 1980, №1 s. 37-40 (şərikli).
4. Azərbaycan dili fonemlərinin kombinator təhlili / Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. ADU, Bakı, 1981, s. 52-28 (şərikli).
5. Alman dilində reduksiyaya məruz qalan /_ə_/ və onun akustik tədqiqinin bəzi nəticələri / Материалы республиканской научной конференции. «Функциональные и конструктивные уровни языковой системы, 18-19 ноября». Баку, 1981, s. 91-103 (şərikli).
6. Əlifba mədəniyyətin güzgüsüdür (mütəxəssis rəyi) / «Ana sözü», №2, 1990, s. 31-33.
7. Alman və Azərbaycan dillərinin müqayisəli tədqiqinə dair metodik göstəriş və biblioqrafiya (1809-1980). Бакы, 1990, s. 12-17.
8. Elm kəmiyyətlə ölçülməz / «Azərbaycan kommunisti», aprel-may, 4-5, 1990, s. 181-184.
9. Poeziyamızın fonetik qurumuna dair / «Ana sözü» jurnalı, №4-6, 1991, s. 69-72 (şərikli).
10. Anadili, ikinci dil və gənclərimiz / «Ulduz», 1991, №3, s. 34-43.
11. Dilimiz-qeyrətimiz. Ümumxalq qayğısı lazımdır / «Ana sözü», 1992. №5-6 s. 2-5.
12. Bölünmüş vətənin bölünməz dili. “Yeni fikir” qəzeti.Bakı, 1992, s. 78-81.
Müstəqillik və xarici dil: nəzəriyyələr və problemlər / Xəzər Universiteti «Xarici dil tədrisinin nəzəri və praktik məsələləri» konfransı. Bakı, 20 may, 1995. s. 67-69.
13. Danışıqda ədəbi dil norması haqqında / «Türk ləhcələri və ədəbiyyat dərgisi», Ankara, 1997, s. 13-17.
14. «Azərbaycanca-ingiliscə lüğət» leksikoqrafiyamızda yeni mərhələ / «Azərbaycan məktəbi», 1997, №3 s. 99-101.
15. Dilsevərlərə gözəl hədiyyə / «Dil və ədəbiyyat», 1997, №3 (18) s. 150-152.
16. Filoloq alimlərimiz. Fəxrəddin Yadigar. «Dil və ədəbiyyat», 1997, №2 (17) s. 124-125.
17. Filoloq alimlərimiz. Ağamusa Axundov. «Dil və ədəbiyyat», 1998, №1 (19) s.155-158.
18. Planetimizin dil çarpışmaları / «Düşüncə», №2, Bakı, 2000, s. 26-28.
19. Mirzə Kazım bəy və İ.A.Boduen de Kurtene. / «Mirzə Kazım bəy, 2000» ADU, 2002 s. 2-3 (K.Abdulla ilə şərikli).
20. Səyadulla Musa oğlu Babayev. «Ümumi dilçilik...», Bakı, 2002. s. 5-7.
21. Dilçilik terminləri və Azərbaycan türkcəsi. «Dil, cəmiyyət və siyasət», Bakı, 2004. s. 71-76.
22. «Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca sözlük və ifadələr» kitabçası. N.Oydi və F.İmayılov. Nyu-York, 1999, 176 s. «Dil və ədəbiyyat». Ankara, 2004 s. 221-231.
23. Ön söz – 100 il Cəfər Cəfərov (1904-2004). / Toplu Bakı, 2005. s. 1-5.
24.«Müasir dilçiliyin problemləri» BSU. «Müasir dilçiliyin problemləri»Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, 2005 s. 30-32.
25. C.Cəfərovun elmi-pedaqoji görüşləri haqqında (1904-2004) ADU. Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2006, №1, s. 90-97.
26. N.Xomskinin dilçilik görüşləri. / ADU, «Dil və ədəbiyyat», Bakı, 2006 s. 16-26.
27. I Türkoloji qurultay – 80 il əvvəl, sonra və əlifbamızın həll olunmamış problemləri ADU, I Beynəlxalq türkoloji qurultayın 80 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Konfransın materialları. / Bakı, 2006 s. 29-40.
28. Bir daha dilin işarəviliyi haqqında. «Azərbaycanda xarici dillər», Bakı, 2007, №1 s. 17-31.
29. Kültür-kontrastiv qrammatika xarici dilin tədrisində yeni mərhələ kimi. «Azərbaycanda Xarici Dillər» №2. Bakı, 2007. s. 102-106.

Xarici dillərdə

1. О некоторых направлениях изучения интонации. Материалы научной конференции профессорского-преподавательского состава, посвяшенной итогам научно-иследовательских работ 3а 1967 (АПИЯ им.М.Ф.Ахундова), Баку, 1968, s. 63-64
2. О возможностях линейного членения интонации. Материалы научной конференции профессорского-преподавательского состава, посвяшенной итогам научно-исследовательских работ 3а 1968 (АПИЯ им. М.Ф.Ахундова), Баку, 1969, s. 64
3. Завершающая интонация в немецком языке. avtoreferat Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата филол.наук. Ленинград, 1970, s. 1-15
4. Мелодический компонент терминальной интонации. «Ученые записки АГУ. Язык и литература», №5-6, 1970, s. 131-134.
5. Возможно ли линейное членение интонации? «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, 1971, s. 28-35.
6. К вопросу об изучении интонации. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, 1971 (за 1968 г), s. 70-80.
7. К анализу фразовой интонации. Материалы научной сессии профессорского-преподавательского состава, посвяшенной итогам научно-исследовательских работ за 1970, Баку, 1971, s. 60-61.
8. Интонационная структура терминальной синтагмы в немецком языке. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, Баку, 1972, s. 10-20.
9. Характеристика мелодического компонента терминальной интонации в немецком языке. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №4, Баку, 1972, s. 34-39.
10. Характеристика мелодического компонента терминальной интонации в немецком языке. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №4, Баку, 1972, s. 34-
11. Анализ данных опыта по восприятию завершающей интонации немецкого языка. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, Баку, 1973, s. 43-53.
12. Проблема фразовой интонации в современной лингвистике. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №2, Баку, 1973, s. 17-23
13. О некоторых вопросах сравнительной фонетики / Тезисы докладов Всесоюзного семинара по вопросам методики преподавания. иностранных языков: «Теория и практика перевода, сравн. типология родного и изучаемого языков, интерпретация текста на факультетах иностранных языков пединститутов». (24-26 октября 1973). Ташкент, 1973, s. 36-37.
14. Интерпретация некоторых фонетических терминов IV Республиканская межвузовская научно-методическая конференция по актуальным вопросам обучения русскому языку в азербайджанской аудитории. Баку, 1973, s. 19-20.
15. Анализ данных опыта по восприятию завершающей интонации немецкого языка. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, Баку, 1973, s. 43-53.

16. Проблема фразовой интонации в современной лингвистике. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №2, Баку, 1973, s. 17-23.
17. Интерпретация некоторых фонетических терминов/ IV Республиканская межвузовская научно-методическая конференция по актуальным вопросам обучения русскому языку в азербайджанской аудитории. Баку, 1973, s. 19-20.
18. Еще раз о минимальной единице членения речевого потока. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №1, Баку, 1974, s. 9-16.
19. Две функции фразовой интонации. «Ученые записки АПИЯ им. М.Ф.Ахундова», Серия XII, №2, Баку, 1974, s. 13-17.
20. Об эксперименте в фонетике и о некоторых вопросах экспериментальной фонетики «Ученые записки МВССО Азербайджанской ССР», Серия XII, №1, Баку, 1975, s. 8-17
21. О дифференциальных и интегральных признаках фонем «Ученые записки» МВССО Азербайджанской ССР. Серия XII, №2, 1975, s. 40-47.
22. О понятии акустического различия в фонетике и фонологии. «Ученые записки МВССО Азербайджанской ССР». Серия XII, №3, 1975, s. 19-23.
23. . Лингвистические факторы, обусловливающие объединение вариантов в инвариантах (но уровне фонем). Тезисы докладов респ. научной конференции. на тему: «Актуальные проблемы исследования грамматического строя русского языка» (22-23 мая 1975), Баку, 1975, s. 11-13.
24. Лингвистические основы определения вариативности гласных фонем немецкого языка. Тезисы докладов респ. научной конференц. на тему: «Обучение иностран яз. в национ. аудитории». (Крат. тез. докл-ов. 28-29 октября 1975), Баку, 1975, s. 19-20.
25. Статистико-информационная типология тюркского текста. Resenziya «Советская тюркология». Баку, 1975, №6 s. 76
26. Количественная вариация фонем/ Краткие тез. докл. зональ. совещ. Заведующих кафедрами иностр. яз. неяз. вузов и факуль. Азер. ССР, Арм. ССР, Груз. ССР (15-18 ноября). Изд. Нефтхимия им. М.Азизбекова. Баку, 1976, s. 15-17.
27. Фонема /þ/ в немецком языке. «Ученые записки МВССО Азербайджанской ССР», Серия XII, №4, Баку, 1976, s. 51-56.
28. Некоторые вопросы интонации азербайджанского языка. «Ученые записки МВССО Азербайджанской ССР». Язык и литература, №3, 1976, s. 26-33.
29. Л.В.Вербицкая. Русская орфоэпия (к проблеме экспериментально-фонетического исследования особенностей современной произносительной нормы). Л. 1976, 124,
30. Варьирование фонем и проблема обучения правильному произношению. Тезисы докл. VIII Респ. конференции «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков преподавателей иностр. языков, посвященной. 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции». Алма –Ата, 1977, s. 52-53.
31. Дистрибуция гласных фонем немецкого языка. «Ученые записки МВССО Азербайджанской ССР», серия XII, №2, Баку, 1977, s. 40-46.
32. Дистрибутивная характеристика гласных фонем немецкого языка. Зональное совещание преподавателей иностранных языков вузов Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР по проблеме вузовского курса иностранных языков в комплексе учебников и учебных пособий. Тезисы докладов. Баку, 10-13 октября, 1979, s. 45-46.
33. Вариативность гласных фонем современного немецкого языка. Автореферат диссертации на соискание ученом степени доктора филологического наук. Л., 1980, s.1-35
34. О некоторых результатах экспериментального исследования немецкого редуцированного /_ə_/.
35. Известия АН Азербайджанской. ССР, серия литературы, языка и искусства, 1980, №3, s. 65-78.
36. Фонетическая вариативность и фонемная идентификация. Материалы респ. научной конф. «Функциональные и конструктивные уровни языковой системы» (18-19 ноября 1980), Баку, 1981, s. 60-62.
37. Л.В.Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. 1975, 175 стр. Zeitschrift für Phonetik, allg. Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd.34, H.2, 1981, Berlin. Akademie-Verlag s. 24-26.
38. Задачи контрастивной фонологии в обучении неродному языку. Материалы Закавказского Зонального совещания–семинара преподавателей иностранных языков высших учебных заведений. Тбилиси, 1982, s. 11-12.
39. Основные направления современного языкознания. Республиканское Семинар-совещание преподавателей вузов по проблемам совершенствования обучения иностранных яз. в вузах неязыковой специальности. Материалы совещания – семинара. Кировабад, 12-24 ноября, 1984, s.14.
40. Проблема взаимосвязи субстанции и формы в современном языкознании. « Структура языка и современные методы ее анализа.» АГУ, Баку, 1986, s. 3-12.
41. Некоторые вопросы контрастивной фонологии. В сб.: «Контрастивная фонология». Баку, АГУ, 1986, s. 16-22.
42. Некоторые результаты спектрального анализа немецкого языка в сопоставлении с азербайд-жанским. Доклады АН Азерб. ССР. т. ХIII, №4, 1986, Языкознание s. 79-84.

43. Акустические характеристики азербайджанских смычно-взрывных согласных /b/, /p/, /d/ и /t/. «Советская тюркология». Баку, 1987, №5. s. 104-110.
44. О некоторых результатах исследования аллофонического варьирования гласных фонем немецкого языка. Экспериментально-фонетической анализ речи. Проблемы и методы (Под редакцией проф. Л.Б.Бондарко. Изд.-во. ЛГУ, вып. 2, 1989, s. 70-75.
45. Проблема варьирования фонем в современной фонологии. «Вопросы языкознания», №3, 1990, s. 72-80.
46. Проблема вариативности языковых единиц. «Seqment və superseqment vahidlərin variativliyinin fonetik təsviri.» Bakı, 1990, s. 13-17.
47. О просодике предложения. Материалы Республиканской научной конференции «Актуальные проблемы изучения синтаксиса современного русского языка (19-20 октября 1989)». Баку, 1990, s. 62-65.
48. Интерференция звуковых систем. ЛГУ, 1987, 280 стр. «Советская тюркология». АН Азерб. ССР. Баку, 1990, №3. s. 99-100.
49. Жизнь в науке. К столетию со дня рождения Н.С.Трубецкого (1890-1990). «Русский язык и литература в азерб. школе» № 12, 1990. s. 3-7.
50. Билингвизм и проблемы контрастивной фонологии. Тезисы докладов респ. Научной конференции «Актуальные вопросы развития билингвизма и совершенства». (Баку. 26-27 октября 1990). Баку, 1991, s. 69-70.
51. Синтагма как единица интонационно-смыслового членения/ Respublikanın müstəqilliyi şəraitində xarici dil mütəxəssislərinin hazırlanması» («Mövcud vəziyyət və perspektivlər» mövzusunda Respublika seminar müşavirəsindəki məruzələrin tezisləri). Bakı, 1992 s. 51-52.
52. К истории проблемы синтагмы в языкознании «Dil və ədəbiyyat», Bakı, 1999, s. 5-10 (şərikli).
53. . Нам необходимо 100 лет, чтобы догнать Европы. Consulting and Business/1-2000 s.62.
54. Вопросы теории языка в трудах М.А.Казымбека. «Türkologiya», Bakı, 2001, s. 3-13.
55. Суверенитет и языковая политика Азербайджана. «Сб. тезисов конференции «Языки России в европейском измерении». 2001, s. 22-24.
56. О некоторых осциллографических характеристиках азербайджанских сонантов на материале односложных слов. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2001, (26) s. 9-10.
57. Спорные вопросы азербайджанской фонологии. «Ümumi dilçilik…». Bakı, 2002, s. 26
К критике дихотомической теории описания фонологической системы языка. BSU.
58. Штрихи к портрету профессора М.Т.Тагиева. BSU, Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı: 2/2004. Научно-методический и общественно-публицистический журнал, Баку, 2004, s. 57-
59. Лингвистическое наследие проф. М.Т.Тагиева в центре внимания зарубежных ученых. BSU, «Tağıyev oxuları». Bakı, 2004, s. 6-9.
60.О просодике в азербайджанском языке BSU. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası №1-2, Bakı, 2005, s. 3-9.
61. Первый тюркологический съезд – 80 лет спустя. Bakı, «Mütərcim», 2006, s. 5.
62. Русско-азербайджанское двуязычие: проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практический конференции по проблемам взаимосвязи языков и культур государств участников СНГ и стран Балтии в XXI веке., 14-17 noyabr, 2006, s. 10-63. Уровень нормы и орфофония азербайджанского языка. BSU, «Tağıyev oxuları» Beynəlxalq elmi konfrans (1-2 iyun). Bakı, 2006, s. 46-52
64. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков. BSU, Müasir dilçiliyin probIemləri (dil əlaqələri). II Beynəlxalq Elmi Konfrans, 22-23 noyabr, Bakı, 2007 s. 528-532
66. Проблема дискурса в современной лингвистике «Azərbaycan Xarici Dillər»,№2, Bakı 2007. s. 12-24.
67. Проблема адекватности системы фонем языка к алфавиту. Материалы международной научной практической конференции на тему «Государственная языковая политика и актуальные проблемы культуры языка, 5-6 октября». Уральск, 2007. 6 s. (çapda).
68. О некоторых лингвистических аспектаx перевода. «Azərbaycanda Xarici Dillər», №3. Bakı, 2007, s. 7-13.

Alman dilində

1. 54Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Band31, H.4, 1978, Akademie-Verlag, Berlin. s. 442-444.
Die phonetische Wissenschaft in der UdSSR und einige Probleme der Phonologie/Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Ges-Sprachw.R. XXVII, 1978, N3 s. 303-306.
2. Über die satzäußere und satzinnere Funktion der Intonation im Deutschen/ Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin-Verlag, Berlin, Bd.32. H.2, 1979, s. 195-200.
3. Zur Kombinatorik deutscher Vokalphoneme/ Zeitschrift für Phonetik, allgemeine Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung . Bd. 34, H.6, 1981, Berlin. Akademie-Verlag s. 724-733.
4. Zum Phonembestand des gegenwärtigen Aserbaid-shanischen (Vokalismus)/ Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Band 35, Heft 5, 1982, Akademie-Verlag, Berlin. s. 250-257.
5. Die deutsche Literatur in der Asärbaidshanischen Übersetzung/ „Vostok“, 1984, s. 3.
6. Probleme der Phonemvarianten in der gegenwärtigen Phonologie/ Proceedings of the XI-th ICPHS. The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. August 1-7, 1987, Tallinn. Estonia, USSR. Vol.2, Tallinn, 1987, s. 1120-1127.
7. Zum İnterferenzfehler bei Phonologischen Kontrasten im Deutschunterricht/»Dil və ədəbiyyat jurnalı». Bakı, 1998, 3 (21) s. 5-6.
6. Fremdsprache Deutsch. Besprechung/ Rundbrief, 64, April, 2000, s. 48
7. Zum Problem der Sprachgliedrung/ Dil və ədəbiyyat» jurnalı, Bakı, 2001, s. 13-17.
8. Voraussage und Beseitigung der Interferenzfehler im Sprachunterricht. Konzepte und Thesen/ XII Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Schweiz, Luzern, 30 Juli bis 4 August, 2001, s. 180
9. Phonem-Variante – Laut: Zum Aufbau der phonetisch-phonologischen Sprachebene/ Germanistisches Jahrbuch 2004 GUS- Das Wort. DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst. M., 2004, s. 143-157
10.Ways of expressing linguistic terms in the Azerbaijan language/ Azərbaycan Dillər Universiteti. Tərcümə və transmilli proseslər. Baynəlxalq Konfrans 14-15 aprel. Bakı, 2005; təkrarı «Tezislərdə» s. 134-13712. Probleme einer Konfrontativen Grammatik (behandelt am Material der deutschen und Aserbaidshanischen Sprache)/ Almaniya, «ZAF», 2006, S. 75-90
11. Probleme einer konfrontativen Grammatik/ Jahrbuch Asärbaidshanforschung. Beiträge aus Politik, Wirtschaft, Geschichte und Literatur. Band I, Berlin, 2007, s. 75-90
12. Kultur-kontrastive Grammatik als Vermittler im Sprachunterricht/ DAAD, 22-24, April. Tbilisi, 2007, 4 s.
13. Some remarks about the prosodic structure in Azerbaijan/ ADU. Dilçiliyin və dillərin tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 9-10 noyabr, Bakı, 2007, s. 32-37.

2008

•  Dilöyrənmənin praqmatik aspekti. “Orta və ali məktəblərdə xarici dilin tədrisinin aktual problemləri”. Respublika konfransının materialları. (30-31.10.2008). Bakı, 2008, s. 214-218.

•  Bizə hansı qrammatika lazımdır? ADU. “Dil və ədəbiyyat”. Bakı, 2008, №2 (6), s.30-44.

•  Azərbaycan dilində sözün prosodik modelinin ikizirvəliliyinə dair. “Dil və ədəbiyyat və onların tədrisinin aktual problemləri” Studia in Honorem prof. F.Veysəlli. Bakı, “Mütərcim”, 2008, s. 176-192.

2009

8. “Dilçilik ensiklopediyası”-nın tərtib prinsipləri haqqında. «Azərbaycanda Xarici Dillər», №3-4, Bakı, 2009, s. 5 – 8.

9. Anlam və işarə haqqında. Alman dili fakültəsinin müstəqil fəaliyyət göstərməsinin 60 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezisləri. (19 dekabr 2009-cu il). Bakı, 2010, s. 12-15

2010

12. Fonoloji tədqiqatın yanlışlıqları haqqında. //“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. BSU, Bakı, 1/2010, s.91-95 (şərikli müəllif A. Kərimov).

13. Füzuli poetikasının özəllikləri. “Füzuli”. “Yol Bizim Kültür Araştırma yayınları”: 16. Simpozium Dizisi: 5, Ankara, 2010, s. 340-345.

14. İşarə, anlam, məna və məzmun haqqında (I məqalə). ADU, “Dil və ədəbiyyat”, Bakı, 2010, №2 (13), s. 89-97.

15. (II məqalə). Yenə orada, №3 (14), s.80-92.

16. Elmdə kəmiyyət keyfiyyətə keçəndə yeni mərhələ başlayır. “Tənqid. Nett.” Bakı, N:7, 2010, s.424-427.

17. Vergleich von zwei Epen: Das Nibelungenlied und das Buh meines Vaters Korkt: Ähnlichkeiten und Untershiede. Beiträge der Bakuer Slavischen Unversität. 2010, 8 S.

18. Zu den Kontrasten auf der morphologischen Ebene: Deutsch-Asärbaidshanisch. Akten des XII Internationalen Germanistenkongress Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Herausgegeben von Franticisyek Grucya.S.75-77 (insgesamt: 389 S.) (Koverfasser: Zejnalova S).

19. Kontraste auf der morphologischn Ebene: Deutsch-Asärbaidshanisch. XII Kongress. 30.07.-7.08.2010.Vielheit und Einhet der Germanistik. Abstracts des Vortrags. Warschau, 2010; S.230 (Koverfasser S.Seynalova).

2011

23. Einige linguistische Bemerkungen zu sprachlichen Besonderheiten des Nibelungenlieds. Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung. Bd 28. Hrsg von K:M.Abdullajev, H.Boeschoten, S.Hartmann und U.Störmer- Caysa. Wiesbaden, 2011, S.173-181.

24. Azərbaycan romanistikasının inkişaf mərhələləri:dünən, bu gün, sabah. “Azərbaycanda Xarici dillər”, Bakı, N: Xİ, 2011, s.5-11.

25. Аллофоническое варьирование фонем я зыка. «Тюркология», 2011, İV, 20 стр.

2012

31. Qloballaşma və qlobal dil problemi . “Sivilizasiya”. Bakı Avrasiya universitetinin əsərləri. Dil və ədəbiyyat. Bakı, 2012, N: 1, s.51-59.

3 2 . Axundzadə və əlifba məsələsi. Dilçilik İnstitutunun əsərləri. N: 2, 2012, s.3-13.

33. Сегментация и идентификация морфем. «Тюркология», 2012, 1, стр.

34. Экспонентное и семантическое описание морфем языка. «Тюркология», 2012, № 3, стр

35. A .Axundov Azərbaycan dilçiliyinin döyünən ürəyidir. “Dilçilik İnstitutunun əsərləri. “2012, N: 1, s. 157-165.

3 6 . Diskurs və semantika. “Yazı” ədəbiyyat dərgisi, Bakı, 2012, N:1, s.153-158.

37. İşarənin aspektləri haqqında. “Yazı” ədəbiyyat dərgisi, Bakı, 2012, N:1, s166-173

38. Qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə qlobal dil problemi. ADU, “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, 2012, s. 20-26.

39. H.Haarman. Yazının tarixi. “zərbaycanda Xarici dillər”, Bakı, 2012, s. 79-83.

40. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı Polşa-Azərbaycan əlaqələri kontekstində. II Varşava Türkoloji simpoziumunda məruzə. 13 IX.2012.

41. Azərbaycan dilində sözün prosodik modelinin ikizirvəliliyinə dair. VII Tük Dili Qurultayında məruzə. 24-28. IX 2012 (Təəssüf ki, simpoziumda iştirak edə bilmədim).

42. Respublikada dil situasiyası və dil siyasəti haqqında.Bakı, Dilçilik İnstitutunun əsərləri. 1912, N:3, s.3-9.

43. İşarə, anlam, məna və məzmun haqqında. “Dil araşdırmaları”, Ankara, 2012, s.147-161..

2013

47. Экспонентное и семантическое описание языка. “Türkologiya”, 2013, N: 1, cnh.3-20.