Fəxrəddin  VEYSƏLLİ

Filologiya elmləri doktoru, professor

   
   
   
   
   
   
Baş səhifə
   
Haqqında
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Video
“Azərbaycanda xarici dillər” jurnalı
Hesabatlar
Arxiv
Əlaqə
   
   
   
   
   
17.1.2017

Filol.e.d., prof. F.Y.Veysəllinin 2014-16 cı ildə çap olunmuş əsərlərinin siyahısı

 

 

Kitabları:

 

1.Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2014, 522 s.

2.Фонетический строй современного азербайджанского языка. Баку, 2014, 154 стр.

 

Tərcümələri:

 

1.Haarmann H. Yazının tarixi. Tərcüməsi və ön söz prof. F.Veysəllinindir. Bakı, 2014, 133 s.

 

Redaktorluğu və ön sözləri

 

1.Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı. 3 cilddə. Bakı, 2014.

2.Blumfild L. Dil. Bakı, 2014.

3.Boduen de Kurtene İ.A. Ümumi dilçiliyə dair əsərləri. Bakı, 2014.

4.Layons J. Linqvistik semantika. Bakı, 2014.

5.Potter S. Dilimiz. Bakı, 2014.

6.Benvenist E. Ümumi dilçilik. Bakı, 2014.

 

“Azərbaycanda Xarici Dillər” jurnalının iki sayı çapdan çıxıb.

 

 

 

3.Planetimizin dil mənzə­rəsi: rəqəmlərin dili ilə. Dil və mədəniyyət möv­zusunda Ümum­respub­lika konfransında məruzə

Məqalə

 

 

 

Məqalə

Bakı,2015

 

“Azərbaycanda Xarici Dillər”, 2015, N:3

 

Konfransın materialları

s.125-131

 

s.5-10

D.Veysəlova

 

 

D.Veysəlova

 

4. К вопросу о лингвис ­ тическом членении и автономности звуковой стороны языка

 

5. Zur prosodischen Ausgestaltung der sprachlichen Einheiten im Deutschen

6.Alman və ingilis dillərində fonem qarşılaşmalarının təhlili

Məqalə

 

 

 

 

 

Məqale

 

 

Məqalə

Bakı, 2015,№2 “Azərbaycanda Xarici Dillər”

 

 

 

 

 

IDT 2015

 

ADU-nun “Dil və ədəbiyyat”jurnalı, Bakı, 2015, N:4

S 5-11

 

 

 

 

 

S.150-154

 

s.11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.Qasımova

 


Kitabları:

1.Koqnitiv dilçilik:əsas anlayışları və prespektivləri. monoqrafiya. Bakı, müntərcım,2015, 117 s.

2.Deutsch I teil Bakı,2015, 430s. Həmmüəlliflərlə

3.Azərbaycan dili orfofoniyasının nəzəri əsasları. Bak, “Mütərcim”, 2015, 39 s.

 

 

 

2016-cı ildə çap olunan əsərləri

 

Filologiya e. d. prof. F.Y. Veysəllinin 2016-cı ildə çap olunmuş əsərləri

Məqalələri

 

1.Dilöyrənmənin aktual məsələləri. Bakı, May konfransı, 2016.

2.Tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri. “Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın plenar iclasında məruzə. 20-21 oktyabr, 2016., s. 369-374.

3.Azərbaycan dili orfofoniyasının əsasları. I məqalə. „Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi“. Bakı, 2016, s. 1-14.

4. Понятие смысла в лингвофилософских концепциях. «Критика и семиотика.» Новосибирск-Москва, 2016, стр. 36-44 (həmmüəllif : Babayev C. M.).

 

Kitabları

 

•  Azərbaycan dili orfofonoyasının nəzəri əsasları. Bakı, „ Mütərcim „, 2015, 39 s.

•  Seçilmiş əsərlər. Bakı, „ Mütərcim „ , 417 s.

•  Azərbaycan dilinin orfofoniya lüğəti. Bakı, „ Mütərcim „ , 1051 s.

•  Phonetics and Phonology Problems. Herdtfordshire Press LDT, 2015, 255 p.

•  Письмо. Баку, „ „ Мутарджим “, 2016, 127 стр .

•  “Azərbaycanda Xarici Dillər “ . Bakı, 2016, 1-ci və 2-ci sayları.